terapia@fabrykarelacji.com.pl

Terapia rodzinna Szczecin, psycholog dziecięcy Szczecin, psycholog dla młodzieży Szczecin

794 026 747

Psycholog dziecięcy Szczecin, psycholog dla młodzieży Szczecin
Psycholog dziecięcy Szczecin, psycholog dla młodzieży Szczecin

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia, aby obie strony mogły zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem serwisu, bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. Z usług psychoterapeutycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego, rodzica.
   

II. Pojęcia regulaminu
O ile w regulaminie jest mowa o:

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,
 2. Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do tego, aby Klient mógł prawidłowo i bezpiecznie korzystać z usług psychoterapeutycznych;
 3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę;
 4. Kontrakt psychoterapeutyczny – oznacza umowę o świadczeniu usług psychoterapeutycznych, zawartą między Klientem a Usługodawcą;
 5. Psychoterapeuta – oznacza osobę posiadającą odpowiednie umiejętności, wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, tj. taką, która ukończyła szkołę wyższą i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii.
 6. Regulamin – oznacza regulamin serwisu z dnia 10 listopada 2021 r.;
 7. Serwis – oznacza stronę internetową https://fabrykarelacji.com.pl;
 8. Usługa psychoterapeutyczna – oznacza usługi psychoterapeutyczne świadczone przez Usługodawcę;
 9. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi psychoterapeutyczne zgodnie z obowiązującym prawem polskim tj. gabinet psychoterapii Strefa Rozwoju i Terapii Rodzin „Fabryka Relacji” Paulina Czajkowska-Kwiatkowska, plac Orła Białego 1/32, 70-562 Szczecin. NIP: 9860221337, będący stroną umowy o świadczeniu usług psychoterapeutycznych, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
   

III. Usługi

 1. Usługi psychoterapeutyczne świadczone przez Usługodawcę mają charakter odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychoterapeutycznych, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności.
 3. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług psychoterapeutycznych dostępne są na stronie www.fabrykarelacji.com.pl.
 4. Usługi psychoterapeutyczne wykonywane są każdorazowo przez psychoterapeutę.
   

IV. Forma świadczenia usług psychoterapeutycznych

 1. Świadczenie usług psychoterapeutycznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta następuje w formie bezpośrednich spotkań stacjonarnych w siedzibie Usługodawcy.
 2. Klient dokonując wyboru określonej usługi psychoterapeutycznej potwierdza zapoznanie się z warunkami tej usługi.
   

V. Zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychoterapeutycznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  1. wejście na stronę – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej www.fabrykarelacji.com.pl/,
  2. zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności,
  3. Wyszukanie odpowiadającego terminu dla usługi, zaznaczenie opcji, w której klient zgadza się na warunki regulaminu oraz polityki prywatności, podanie adresu e-mail, nr telefonu, imienia i nazwiska.
  4. zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 2. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu.
 3. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwości wysyłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychoterapeutycznych, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 4. Kontrakt psychoterapeutyczny, w ramach którego świadczone będą usługi psychoterapeutyczne zostaje zawarty z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi psychoterapeutycznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 5. Zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego, w ramach którego będą świadczone usługi psychoterapeutyczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.
   

V.I. Zaświadczenia

 1. Zaświadczenia są wydawane na prośbę klienta zgodnie ze stanem faktycznym. Kto, ile razy i w jakiej terapii uczestniczył.
 2. W przypadku zaświadczeń dla pary, wydaje się zaświadczenie o odbyciu przez obojga terapii/konsultacji w określonym przedziale czasowym.
   

VI. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 1. Wynagrodzenie za usługi psychoterapeutyczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi psychoterapeutycznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia z góry.
 3. Wynagrodzenie za usługę psychoterapeutyczną jest uiszczane za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem portalu bookero.pl, w formie płatności online poprzez platformę PayNow.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę psychoterapeutyczną uzależniona jest od formy usługi psychoterapeutycznej i przedstawiona jest w dziale Cennik w serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za zgodą Klienta, w sytuacjach niestandardowych.
 6. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychoterapeutycznej przez Usługodawcę co najmniej 24h po ustaleniu terminu spotkania.
 7. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychoterapeutycznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 8. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub dokonaniu płatności przez pośrednika płatności.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności PayNow.
 10. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jej wystawienia.
   

VII. Prawa i obowiązki stron Usługodawca:

 1. w zależności od charakteru zawartego kontraktu psychoterapeutycznego zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi psychoterapeutyczne zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
 2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach kontraktu psychoterapeutycznego, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychoterapeutycznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie kontraktu psychoterapeutycznego, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. może odstąpić od kontraktu psychoterapeutycznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. w ramach zawartego kontraktu psychoterapeutycznego nie ma obowiązku świadczenia usług psychoterapeutycznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 6. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
   

Klient:

 1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług psychoterapeutycznych zgodnie z kontraktem psychoterapeutycznym i postanowieniami regulaminu.
 2. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. ma prawo do odstąpienia od kontraktu psychoterapeutycznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 4. ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego kontraktu psychoterapeutycznego.
 6. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną sesję, o ile została ona odwołana minimum 24 h przed ustalonym terminem spotkania. W związku z tym, należy wysłać maila wykorzystując do tego formularz kontaktowy na stronie www.fabrykarelacji.com.pl
 7. Sesja odwołana na mniej niż 24 h przed ustalonym terminem spotkania bądź nie odwołana, gdy klient nie stawia się na umówiony termin, nie podlega zwrotowi.
 8. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy, za odwołaną wizytę w ciągu 7 dni, od dnia odwołania umówionej sesji, pod warunkiem odwołania jej co najmniej 24h przed ustalonym terminem spotkania.
 9. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.
   

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu psychoterapeutycznego przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres podany przez Usługodawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację kontraktu psychoterapeutycznego i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu psychoterapeutycznego przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu psychoterapeutycznego przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu psychoterapeutycznego Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
   

IX. Odstąpienie od kontraktu psychoterapeutycznego

 1. Każdej ze stron kontraktu psychoterapeutycznego przysługuje prawo odstąpienia od niego.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu psychoterapeutycznego musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania kontraktu psychoterapeutycznego.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu psychoterapeutycznego może zostać złożone pisemnie, lub mailowo na adres na stronie w sekcji kontakt.
   

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć kontraktu psychoterapeutycznego zawieranego z Klientem.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z zm.)
Terapia dla par Szczecin, terapia małżeńska Szczecin, psycholog dziecięcy Szczecin, terapia rodzinna Szczecin

794 026 747

Regulamin